,

Increasing knowledge: SDG’s 4 en 9

In deze blog kun je lezen hoe de SDG’s kunnen worden onderverdeeld in verschillende subgroepen. SDG 4 en 9 horen bij de subgroep increasing knowledge. Wat houden deze SDG’s in, hoe staan we ervoor en wat kun jij zelf doen om je steentje bij te dragen?

SDG 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Nelson Mandela

SDG 4 gaat over kwaliteitsonderwijs. Onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten, maar toch zijn veel kinderen nog nooit naar school geweest of ze hebben school vroegtijdig verlaten.

In Nederland is het onderwijs goed. Toch zijn ook hier vroegtijdig schoolverlaters. En dan is er nog kansenongelijkheid: in een bepaalde familie of wijk geboren worden, kan (grote) invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. De kloof op gebied van reken- en leesscores tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders is de afgelopen 15 jaar verdubbeld.

De afgelopen jaren is er wereldwijd zeker vooruitgang geboekt. Zo steeg het percentage van inschrijvingen voor de basisschool in ontwikkelingslanden van 83% in 2000 naar 91% in 2015. Toch zijn er nog steeds 57 miljoen kinderen van basisschoolleeftijd die niet naar school gaan. Dat betekent dat één kind op zes in ontwikkelingslanden geen toegang heeft tot basisonderwijs.

Voor adolescenten ligt het aantal inschrijvingen wereldwijd nog lager, in het bijzonder voor meisjes. In 2013 gingen 31 miljoen meisjes van schoolgaande leeftijd niet naar school, vergeleken met 27 miljoen jongens. Wereldwijd zijn nog steeds 781 miljoen volwassenen analfabeet en twee derde van hen zijn vrouwen. Onderwijs voor meisjes vormt dus een integraal onderdeel van SDG 4. Deze TEDtalk laat ook zien dat het onderwijzen van meisjes, samen met family planning, de belangrijkste factor is in het tegengaan van klimaatverandering.

Toegang tot onderwijs is dus een essentiële voorwaarde om duurzame ontwikkeling te verzekeren voor de komende generaties.

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen aan SDG 4?

  • Ga in gesprek met de school van je kinderen/in de buurt. Wat doen ze om kansongelijkheid te verminderen?
  • Blijf je leven lang leren en geef dit mee aan de mensen om je heen.
  • Steun stichtingen met het doel om onderwijs beschikbaar te maken voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder voor meisjes.
  • Kinderen kunnen pas goed functioneren op school als het op andere leefgebieden ook goed gaat. Kijk of je een kind op een ander leefgebied dan onderwijs kunt steunen.

SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

Henry Ford

SDG 9 omvat drie onderdelen: 1) infrastructuur en mobiliteit, 2) industrie en duurzame bedrijvigheid, en 3) kennis en innovatie. 

Het eerste onderdeel gaat over het verbeteren van de mobiliteit en infrastructuur (transport, irrigatie, energie, informatie en communicatietechnologie) om zo productiviteit en inkomen te laten groeien, alsook de gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren. Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in steden, waardoor massatransport en hernieuwbare energie steeds belangrijker worden. De basisinfrastructuur in de onderontwikkelde landen is echter nog niet goed genoeg: 2,6 miljard mensen hebben geen toegang tot elektriciteit, 2,5 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire basisvoorzieningen en 800 miljoen niet tot water. In Nederland gaat dit onderdeel vooral over het creëren van veilige verkeersomstandigheden en zorgen voor minder ecologische impact. Zo was in 2018 het treingebruik 11,2% van het totaal aantal reizigerskilometers, wat Nederland op een tweede plek van de EU zet.

De tweede peiler van deze SDG is dat het bedrijfsleven moet innoveren en verduurzamen. Technologische vooruitgang creëert nieuwe banen en zorgt voor betere energie-efficiëntie. Daarnaast biedt technologische innovatie ook oplossingen voor ecologische uitdagingen. In Nederland ligt de focus van dit onderdeel vooral op duurzaamheid en inclusiviteit. De trend ziet er positief uit: op alle meetonderdelen is de trend stabiel of positief en Nederland neemt een gemiddelde of hoge positie op de EU-ranglijst in. Dat betekent niet dat we er al zijn. Nederland stond in 2020 namelijk op de negende plek van de EU-ranglijst wat betreft de broeikasgasintensiteit van de economie (kg CO2-equivalenten per euro bbp), dus daar valt nog winst te behalen.

Het derde onderdeel gaat over kennis en innovatie. Kennis is essentieel voor het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Kennis kan dan worden omgezet in nieuwe technologieën en processen waarmee productieprocessen en producten kunnen worden verbeterd en verduurzaamd. Toegang tot het internet is essentieel voor de toegang tot kennis. Meer dan 4 miljard mensen hebben geen toegang tot internet, voornamelijk in de ontwikkelingslanden. Het is belangrijk om deze digitale kloof te dichten, zodat ook zij toegang hebben tot informatie en kennis.

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen aan SDG 9?

  • Lees je in over de plannen voor vooruitgang in je land, bijvoorbeeld in de plannen van de politieke partijen.
  • Ondersteun innovaties die goed zijn voor mens en planeet.

Bronnen