,

Increasing wealth: SDG’s 1, 5 en 8

In deze blog kun je lezen hoe de SDG’s kunnen worden onderverdeeld in verschillende subgroepen. SDG 1, 5 en 8 horen bij de subgroep increasing wealth. Wat houden deze SDG’s in, hoe staan we ervoor en wat kun jij zelf doen om je steentje bij te dragen?

SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

“Saving our planet, lifting people out of poverty, advancing economic growth…these are one and the same fight.”

Ban Ki-moon, Eighth Secretary-General of the United Nations

Het eerste doel binnen de SDG-reeks is de uitroeiing van armoede overal en in iedere vorm. Ondanks dat er de afgelopen jaren een dalende trend te zien is wat betreft armoede, leven nog steeds 1,2 miljard mensen van minder dan $1,25 dollar per dag, veelal in ontwikkelingslanden zoals Congo (88%) en Burundi (81%).  

Niet alleen in ontwikkelingslanden speelt armoede een grote rol. Ook in Nederland leven er meer mensen dan je misschien zou verwachten in armoede. In 2020 leefde 13,6% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Daarnaast wordt de armoedekloof steeds groter; het verschil tussen de rijkste en de armste laag van de bevolking. Ten opzichte van andere landen binnen Europa doet Nederland het relatief gezien goed, maar er blijft ruimte voor verbetering als we SDG 1 willen bereiken. Daarnaast is het nog afwachten wat de coronacrisis voor invloed heeft op de armoedecijfers. 

Het gaat niet alleen om armoede in de zin van financiële middelen. Sociale uitsluiting kan een gevolg van armoede worden. Armoede kan namelijk zorgen voor kansenongelijkheid op gebieden zoals educatie en gezondheidszorg.

In Rotterdam (de armste stad van Nederland) groeide per 1 januari 2020 1 op de 6 kinderen op in armoede (dit is zelfs 1 op de 4 geweest). Dit zijn cijfers van voor Covid-19, dus het aantal zou momenteel hoger kunnen liggen. Mijn hart brak toen ik deze cijfers hoorde.

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen aan SDG 1?

 • Lees je in over de oorzaken en gevolgen van armoede, zowel in Nederland als in andere landen.
 • Deel en doneer wat je kunt en waar je achter staat.
 • Koop van bedrijven die hun werknemers een eerlijk loon betalen. Een eerlijk loon is geen minimumloon, maar een leefbaar loon.
 • Spaar, leen en investeer verantwoord.
 • Sluit je aan bij een lokale actie op dit gebied. Dit kan een grote actie zijn, maar ook bijvoorbeeld bijles geven aan een kind uit een gezin met een laag opleidingsniveau en/of een niet-westerse achtergrond (waar armoede vaker voorkomt) kan veel impact maken. 

SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

“To truly shift culture, we must teach gender equality from a young age. Curriculum about gender-equal rights and responsibilities should be taught in schools, so that young people are more responsible and aware as they grow up.”

Cindy Sirinya Bishop, UN Woman Regional Ambassador for Asia and the Pacific

Meer dan de helft van de wereldbevolking is vrouw. Toch krijgen vrouwen nog vaak te maken met discriminatie, zijn ze slachtoffer van geweld en hebben ze in veel landen geen toegang tot gezondheidszorg. Ook de recente overturn van Roe v Wade in Amerika is een pijnlijk maar duidelijk bewijs dat vrouwen nog steeds niet hetzelfde worden behandeld als mannen.

SDG 5 streeft naar volledige en actieve deelname van vrouwen aan het politieke, economische en publieke leven. Dit doel kunnen we alleen bereiken als vrouwen gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en economische middelen. Zelfs in de ontwikkelde landen blijft genderdiscriminatie bestaan, met name op de werkvloer waar gelijkwaardig werk niet altijd gelijkwaardig wordt verloond. Zo verdienen vrouwen in de Verenigde Staten gemiddeld 78 cent per dollar die een man verdient, en zijn vrouwen overal ter wereld nog steeds ondervertegenwoordigd in leiderschapsposities.

Ook in Nederland zijn de cijfers niet geweldig. De netto-arbeidsparticipatie is wel relatief goed, vergeleken met de rest van de EU. Maar minder dan 1/4 van de managementposities en minder dan 1/3 de parlementaire zetels worden door vrouwen bekleed.

Naast het sociale en morele aspect van deze SDG, is het onderwijzen van meisjes ook een belangrijke oplossing voor klimaatverandering. In deze TED talk wordt het belang van onderwijs voor meisjes benadrukt. Het onderwijzen van meisjes, samen met family planning, is een van de meest effectieve oplossingen voor klimaatverandering.

Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen. Gemiddeld krijgt 1 vrouw op 3 te maken met fysiek of seksueel geweld en 133 miljoen vrouwen werden de afgelopen jaren het slachtoffer van vrouwenbesnijdenis. Andere vormen van gendergerelateerde schadelijke praktijken die de VN wil uitroeien zijn kindhuwelijken, seksuele uitbuiting en mensenhandel.

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen aan SDG 5?

 • Lees je in over gendergelijkheid en spreek je hierover uit.
 • Leer kinderen om mensen gelijk te behandelen.
 • Spreek je uit als je iets ziet, hoort of leest wat tegen gendergelijkheid en empowerment van vrouwen ingaat.
 • Eis gelijkwaardige lonen.
 • Zet inclusiviteit en diversiteit op de agenda van je werk.
 • Support women-owned businesses.
 • Doneer aan stichtingen die op dit vlak werk verrichten.

SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

“Economic growth doesn’t mean anything if it leaves people out.”

Jack Kemp, Former Minister of Housing and Urban Development of the US

SDG 8 is een hele mond vol, maar wel super belangrijk in de overgang naar een duurzame en inclusieve samenleving.

De doelstelling is tweeledig. Ten eerste adresseert deze SDG het duurzamer en efficiënter maken van economische groei, met aandacht voor innovatie, ondernemerschap en milieu. Economische groei mag niet langer een van de oorzaken zijn van milieuvervuiling. Zoals in het boek de Donuteconomie al wordt bepleit, moeten we toewerken naar een regeneratieve en distributieve economie. We kunnen (en hoeven) niet tot in oneindigheid economische groei blijven nastreven.

Het tweede aspect is het bewerkstelligen van waardig werk voor iedereen, vooral voor kwetsbare groepen, in goede arbeidsomstandigheden. De arbeidsmarkt moet veranderen om rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger te worden. Dwangarbeid moet afgeschaft worden, slavernij en mensenhandel moeten worden uitgebannen en kinderarbeid moet verboden worden.

Om de samenleving inclusiever te maken, moeten we er ten slotte voor zorgen dat alle vrouwen en alle mannen, ook jongeren en mensen met een handicap, kans hebben op degelijk werk en een gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk. Het hebben van waardig werk is belangrijk voor het genereren van inkomsten, voor deelname aan de samenleving en voor de eigenwaarde van mensen. 

De trend bij beide aspecten van SDG 8 is overwegend positief over de afgelopen jaren. Dat is goed nieuws! Laten we dat met elkaar doorzetten.

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen aan SDG 8?

 • Wanneer je consumeert, check of er geen sprake is geweest van slechte arbeidsomstandigheden om het product te maken.
 • Koop producten en en diensten van een sociale ondernemer, waar bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een gelijkwaardige kans krijgen.
 • Reduce, reuse, recycle: verleng de levensduur van je producten.

Bronnen

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *